De Natuurschuur:
Primair onderwijs in verbinding met de natuur

Missie&Visie

Onze instelling draagt de naam 'De Natuurschuur'. We vinden het van groot belang dat kinderen bij ons op school en in ons zorgaanbod in zijn geheel worden gezien. Eigenheid en puurheid, het kind zelf staat centraal. Op de Natuurschuur willen we kinderen de kans bieden hun talenten te her - en erkennen en te ontwikkelen, te gaan staan voor hun eigen IK. We willen kinderen helpen om meer contact te maken met zichzelf door dichter bij de natuur te komen, meer met en in de natuur te werken en door creatief en actief bezig te zijn met activiteiten uit het echte leven, de echte wereld in de vorm van zinvolle en zingevende werkzaamheden op en rond de uitdagende omgeving van ons erf.  We stimuleren hun natuurlijk leren.

We gaan uit van een spiritueel holistisch mensbeeld waarin we onderschrijven dat elk mens het recht heeft op het ontdekken van zijn eigen verhaal en het uitdragen van zijn eigen verhaal. We geloven dat elk mens op aarde een eigen boodschap, een eigen taak, en een eigen doel heeft dat als zodanig bijdraagt aan het grote geheel waar we allemaal deel van uitmaken. We zijn op aarde om te ervaren en te ontdekken wie we zijn. We zijn liefde en die liefde willen we ontdekken, ervaren en uitdragen. Het leven is een groeiproces waarin je jezelf steeds beter mag leren ontdekken en neerzetten. Bewust Zijn, in liefde, dat is waar het om gaat.

Concreet praktisch houdt dit in dat we leren handelen vanuit je hart en je intuïtie, je talenten en gaven ontdekken en deze uitstralen in de wereld, zodat de wereld een stukje beter wordt. In het nu leren leven, zonder angst. Een holist is liefde in actie.
Op de Natuurschuur krijgen kinderen de ruimte, de aandacht, en de vrijheid om op hun eigen wijze, tempo en aansluitend bij hun eigen belevingswereld en ervaringswereld zich te ontwikkelen tot een holistisch mens.

We hebben persoonlijke aandacht voor ieder kind. We werken doelbewust met kleine groepen. We stimuleren de kinderen datgene te leren wat hetzelf ook wil leren, mede gebaseerd op zijn eigen passies, bezieling, aanleg, interesses en behoeften en de fase waar het kind in zit. Ons onderwijs is daarmee echt passend. Op onze school kunnen kinderen met elkaar, met hun leerkracht, hun coach of in workshops met experts leren.

We stellen de eigenheid en de ontwikkeling van kinderen centraal. Elk kind is nieuwsgierig en wil dingen ontdekken en leren. We willen uitgaan van de intrinsieke motivatie van de kinderen. Onderwijs en zorg waarbij vanuit herkenning en erkenning van de gevoelige, intuïtief wijze kinderen van deze tijd ruimte is voor bezieling, hun eigen natuur, creativiteit en hun eigenheid in leren. We bieden gepersonaliseerd onderwijs waarbij elk kind in zijn eigen tempo en aansluitend bij de eigen behoeften en wensen kan ontwikkelen. We willen dat kinderen met plezier, met intrinsieke motivatie, vol vertrouwen en in veiligheid naar school gaan en zich ontwikkelen. We stimuleren kinderen hun eigen gaven en hun eigen doelen te ontdekken en bewust in te zetten en daarmee de uitdaging aan te gaan zich sociaal, emotioneel, creatief, intuïtief en cognitief te ontwikkelen.
We besteden aandacht aan het gevoelsleven, de mindset, leren leren, en vaardigheden die nodig zijn om tot natuurlijke ontwikkeling te komen. Kinderen leren bijvoorbeeld te plannen, doelen te stellen, bij zichzelf te blijven, zelfstandig te werken, initiatief te nemen, vragen te stellen, visualiseren, evalueren, en ervaren dat ontspanning, werken met en in de natuur, creativiteit en beweging heel belangrijk zijn voor groei en gezondheid.
Elk kind wordt actief betrokken bij zijn leertraject en kan zich op eigen wijze en met plezier ontwikkelen tot een zelfstandige, bezielde, sociale deelnemer aan de samenleving. Kinderen gaan bij ons naar school om te leren, zichzelf te ontwikkelen en te genieten van het leven. Het is van groot belang dat ze invloed hebben en actief meedenken op wat ze doen om zich te ontwikkelen en daarin doen wat bij hun eigen ik past.
Door leerlingen, meer/anders wetende partners, ouders en andere begeleiders serieus te nemen en de persoonlijke ontwikkeling, en tevens te genieten van leren door het als een gezamenlijk proces te zien, ontstaat er een brede betrokkenheid. De leerlingen krijgen ondersteuning van deskundige, ervaren en betrokken partners. De mensen die bij ons werken hebben hart voor hooggevoelige kinderen en zijn zich ervan bewust dat ze zelf ook hun leven lang lerende zijn.